Plugin Install : Cart Icon need WooCommerce plugin to be installed.

Условия за ползване

І. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР НА УСЛОВИЯТА


1.1.Настоящите условия имат за предмет  взаимоотношенията между „Диджитъл медиа” ЕООД от една страна и потребителите на Интернет уебсайта Digital.bg, включително и за  тези, които изискват регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

1.2.Настоящите условия имат характер на договор между „Диджитъл медиа” ЕООД и потребителите.


ІІ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

При тълкуването и прилагането на настоящите Условия за обслужване използваните понятия и изрази  имат следното значение:
2.1. „Уебсайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно за потребителите чрез своя унифициран адрес и съдържащо файлове, програми, текстове, звуци,  изображения, електронни препратки и/или други материали и ресурси.

       Уебсайтът на „Диджитъл медиа” ЕООД е Digital.bg.Той е собственост на „Диджитъл медиа” ЕООД(наричано по-долу „Диджитъл медиа”). „Диджитъл медиа” ЕООД е българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 130842717, със седалище и адрес на управление: гр. София, Младост 1, бл. 39, вх. Г, ап. 3, e-mail: info@digital.bg. „Диджитъл медиа” ЕООД е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер: BG130 842 717.

      „Диджитъл медиа” ЕООД предоставя посредством администрираният от него уебсайт Digital.bg. информационните ресурси и услуги, предмет на настоящите условия..

2.2.  „Потребител” е всяко физическо  лице, което ползва някоя от предоставяните информационни услуги и ресурси от уебсайтът Digital.bg

2.3. „Услуга” на уебсайтът Digital.bg е:

 -.Възможност за публикуване на Уебсайтът на коментари относно съдържанието му, конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
 – Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от Диджитъл Медиа критерии;
 – Други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайтът.

IIІ. УСЛУГИ НА УЕБСАЙТА

3.1. Уебсайтът предоставя на потребителя за негово лично ползване, при спазване на настоящите Условия и  изисквания,  определени  възможности и услуги като:
а.Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайтът;
б.Достъп до коментари на други потребители относно съдържанието на уебсайтът, в това число и конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
в.Услуги, свързани с търсене по зададени от потребителя под формата на ключови думи критерии и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на уебсайтовете или в глобалната Интернет мрежа;
г.Други услуги, които Диджитъл медиа  предлага..
3.2. Диджитъл медиа предоставя безвъзмездно за лично ползване на потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в уебсайта ресурси, като:
а.Текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Диджитъл медиа и/или от негови партньори;
б.Текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в уебсайта от потребители;
в.Коментари на потребители относно съдържанието на уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
г.Услуги, свързани с търсене по зададени от потребителя под формата на ключови думи искания и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;
д. Други ресурси, достъпни за нерегистрирани потребители.
3.3. Използването на част от услугите на уебсайтовете е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на потребителя. Такива, без изчерпателно да са изброени, са следните услуги:
а.Възможност за публикуване на уебсайта на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;
б.Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от Диджитъл Медиа критерии;
в.Други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез уебсайта.
3.4. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уебсайта.. Диджитъл медиа не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерни или софтуерни проблеми, проблеми с Интернет свързаност, проблеми с Интернет доставчици и др.).
3.5. Диджитъл медиа има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.
3.6. Услугите на Диджитъл медиа се предоставят „във вида, в който са” и Диджитъл медиа не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на услугите или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, техническа профилактика и др. Диджитъл Медиа няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на потребителите.


ІV. УСЛОВИЯ  ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА . РЕГИСТРАЦИЯ.

4.1. Настоящите Условия за използване на услугите се прилагат в отношенията на Диджитъл медиа  с всички потребители на сайта. Те се отнасят както до потребителите извършили регистрация в уебсайта на Диджитъл медиа, така  и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация в уебсайта, като  правата на последните са ограничени до ползване на определени услуги.

4.2.Условията за използване на услугите на уебсайта не се прилагат за отношенията с трети лица, с които  потребителя се е свързал, използвайки уебсайта.

     Настоящите условия не се прилагат за предоставяните  от Диджитъл медиа на други  услуги, за които има отделни правила.Те не се прилагат и  за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между Диджитъл медиа и потребителите по предоставяне на тези услуги са предмет на отделни споразумения.
4.3. Текстът на настоящите Условия е достъпен в глобалната мрежа на Интернет страница с адрес www.digital.bg/termsofuse.htm / Начинът на публикуване  позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Условия, е разположена на Интернет страниците в уебсайта. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от него, както и чрез натискане на електронна препратка от титулната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите  Условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
4.4. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите  Условия, потребителят  трябва предварително да се регистрира в уебсайта, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://digital.bg/users/signup/
4.5.Потребителят се регистрира, чрез отбелязване в полето „Декларирам, че съм запознат и  съгласен с  Условията и натискане на виртуалния бутон Регистрация. С регистрацията си  потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите  условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползване на Услугите на уебсайта., При регистрация на непълнолетно лице, неговите родители или попечители декларират съгласието си с Условия чрез отбелязване в полето „Декларирам съгласието си с  Условия като родител/попечител на непълнолетен потребител”.
4.6. След регистрирането си потребителят получава достъп до всички предлагани от уебсайта услуги. За регистрацията потребителят, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни, както и да ги актуализира в седемдневен срок  след всяка промяна. Потребителят декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
4.7. Регистрацията може да бъде отказана, ако не бъдат  предоставени изискваните в регистрационната форма лични данни.
4.8.Предоставяне на неверни данни, неотразяване на настъпилите промени в срок и регистрация под измислено име или под чуждо име е забранено. Диджитъл медиа може да откаже регистрация или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Диджитъл медиа.


V.  ИМЕ И  ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

5.1. При регистрацията си потребителят определя свои потребителско име и парола. Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил,ако потребителското име не е вече заето.  Ргистрираният потребител  получава чрез потребителското име и парола достъп до потребителския си профил, възможност да променя данните в него, както и възможност да ползва услугите налични в уебсайта на Диджитъл Медиа.
5.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Диджитъл Медиа не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.3. Потребителският профил съдържа информация за регистрирания потребител, предоставена в процеса на регистрация и съхранявана на сървъра на Диджитъл медиа

5.4. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.

6.1. Условия за обслужване могат да бъдат променяни едностранно от Диджитъл медиа. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия като Диджитъл медиа се задължава да уведоми потребителя за всички промени, които налага, както и да получи неговото одобрение. Заявяването от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с промените в настоящите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между потребителя и Диджитъл медиа за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайтът, при което Диджитъл медиа има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание.


VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ


6.1. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез уебсайта, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Диджитъл медиа за всеки отделен вид услуга. Правото на достъп се реализира като потребителят се регистрира и въведе потребителското име и парола по начин описан по-горе.

6.2. Потребителят  има право да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на уебсайта, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта..  Потребителят може единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

6.3. Регистрираният потребител има право да разполага на сайта потребителско съдържание под формата на коментари към конкретни материали,  или като част от информацията, която въвежда в потребителския си профил, при спазване изискванията на настоящите  условия.
6.4. Потребителят се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на  уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от него т.е. чрез нормалната функционалност на сайта.

6.5.Потребителят има право да използва, копира и разпространява публикувано на уебсайта съдържание за лични нужди (с нетърговска цел) , но само при условия , че цитира сайтът digital.bg като източник на информацията.
6.6. Потребителят е длъжен да се придържа към условията, определени от Диджитъл медиа, във връзка с особеностите на услугите във връзка с режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от него и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.
6.7. Потребителят  сам и за своя сметка  осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Диджитъл медиа услуги клиентско оборудване (крайни устройства) за достъп до Интернет..
6.8. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Диджитъл медиа  услуги да не предлага за публикуване, да не разполага на сървъра и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица  информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или електронни препратки към такива, които са:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите  условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие, агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
г. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
е. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на малолетните и непълнолетните лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
ж. които не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
з. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
й. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
л. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
м. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
н. с големина на файла над определените от уебсайта максимални размери.
6.9. Потребителят е длъжен при ползване на предоставяните от  Диджитъл медиа услуги:
а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
в. да уведомява незабавно  Диджитъл медиа за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
г. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите  условия.
е. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни).
6.10.Потребителят  има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от  Диджитъл медиа услуги, като прекрати регистрацията си чрез изпращане на съобщение на e-mail:  info@digital.bg           Отношенията  между страните по настоящите условия се считат за автоматично прекратени от датата на прекратяване на регистрацията на потребителя. От тази дата Диджитъл медиа спира достъпа на такъв потребител до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите потребители до потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ДИДЖИТЪЛ МЕДИА


7.1. Диджитъл медиа  има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта, включително в потребителския профил, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от него или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън  контрола на Диджитъл медиа.
7.2. Диджитъл медиа има право да изпраща непоискани търговски съобщения до потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите  условия  потребителят  се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Диджитъл медиа.
7.3.Диджитъл медиа има право,  по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на потребителя до услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите условия изисквания.

7.4. Диджитъл медиа съхранява информационни материали и ресурси, разположени от потребителя на сървъра си, и има право да ги предоставя, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Диджитъл медиа или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
7.5.Диджитъл медиа  се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя  за нормално ползване на услугите.
7.6.Диджитъл медиа няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителя използва предоставяните услуги, като не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на потребителя във връзка с използване на услугите. Диджитъл медиа няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървъра си или направена достъпна при предоставяне на услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребители посредством ползването на услугите.

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1 Диджитъл медиа е администратор на лични данни, регистриран по Закона за  защита на личните данни и  се ангажира да  полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите в съответствие  този закон.

8.2.Диджитъл медиа   има право да събира и използва информация относно потребителите.. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която потребителят  доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите. С оглед избягване на всякакво съмнение, потребителското съдържание, включително каченото  в потребителския профил изображение и друга предоставена от потребителя и отбелязана като публично достъпна  информация, не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защита.

8.3. Всеки регистриран потребител чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до своя потребителски профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Диджитъл медиа. Публикуваните от потребителя  коментари на уебсайта, потребителското му име, посочените от него населено място и държава и каченото в потребителския му профил изображение са достъпни за всички останали потребители.

Достъпна е до всички останали потребители  и  предоставената от него и отбелязана като публично достъпна информация като потребителско име, изображение, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени данни. Със съгласието си с настоящите условия потребителят  дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички останали  потребители.  на уебсайта.
8.4. Диджитъл медиа полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за  потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на настоящите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
8.5. С изразяване на съгласие с настоящите  условия потребителя се съгласява  личните му данни и информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
8.6.Диджитъл медиа събира и използва информацията за потребителя  за целите, предвидени в настоящите  условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителя, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции и  за всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на слугите, потребителят  се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Диджитъл медиа.
8.7. Потребителят е съгласен с обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. Той има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Диджитъл медиа на посочените адрес или e-mail за контакти.

8.8. Диджитъл медиа се задължава  да спазва конфиденциалност и  да не  разкрива  лична информация за потребителя или за ползваните от него услуги и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) това е предвидено в настоящите или потребителят  е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно  задължение на Диджитъл медиа;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, за случаи за които са компетентни  и  регламентирани в закон.
г) други посочени в закона случаи.
8.9.Диджитъл медиа  да използва IP адресите на потребителите  за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.
8.10. При използване на уебсайта, Диджитъл медиа има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на  потребителя изпраща към сървъра на  Диджитъл медиа. Информацията може да включва IP адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена конкретна страница от уебсайта, времето прекарано на нея и др.ІХ. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ


9.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Диджитъл Медиа и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Диджитъл медиа и предоставило за публикуване съответните материали. Те  не могат да бъдат използвани без съгласието на притежателите им. Нераглементираното им използване е закононарушение и води до наказателна, административна и/или гражданска отговорност.

9.2.За съдържанието на всички реклами, поместени в сайта, както и за запазените търговски  мерки, които те касаят отговорност носят единствено ракламодателите.

9.3. Разрешава се заглавие и/или част от текст от Уебсайтът да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на съответния Уебсайт, при условие, че това не причинява вреди за Диджитъл медиа и/или неговите партньори и техните услуги.  В тези случаи е необходимо ясно текстово обозначаване на името на Диджитъл медиа и посочване на Електронна препратка към съответния Уебсайт на Диджитъл медиа и/или неговите партньори, на който е публикуван целият материал, от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на Електронната препратка не следва да въвежда ПОТРЕБИТЕЛЯ в заблуждение по отношение на Диджитъл медиа и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Диджитъл Медиа и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Диджитъл Медиа и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Х. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

10.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото съгласно настоящите  условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост  , потребителят дължи на Диджитъл медиа неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Диджитъл медиа от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
10.2. Потребителят е длъжен да обезщети Диджитъл медиа и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които  потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Диджитъл медиа Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите  Условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Условия.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ.  ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

11.1. Поради характера на услугите, Условията за обслужване могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Диджитъл медиа.  Дружеството  се задължава да уведоми потребителя за всички промени, които налага. Заявяването от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с промените в  Условията, ще води до автоматично прекратяване на договора между потребителя и Диджитъл Медиа за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайтът, при което Диджитъл Медиа има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него потребителско съдържание.

Диджитъл медиа не носи отговорност, ако потребителя не е прочел последния вариант на настоящите условия.

11.2. Предвидените в настоящите  Условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайтът и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде доказано неговото съществуване.
11.3. С приемане на настоящите  Условия страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Диджитъл медиа е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 Сървърите на Диджитъл медиа. Когато потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
14.4. В случай, че потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Диджитъл медиа, дори ако не е било получено.

Използването на сайта означава съглесие с условията.


Адрес на администратора и поддържащият екип.

Digital Media Ltd.

София
Младост 1, бл.39, вх. Б, ет. 6, ап. 21

info@digital.bg

www.digital.bg

Препоръчано

Публикации

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.