GDPR

1. Въведение:

Благодарим Ви, че проявихте интерес към нашата компания „Диджитъл медиа” ЕООД (нататък Диджитъл медиа или Дружеството).

Посетителите на уебсайта (интернет страницата) на Диджитъл медиа са две категории:

 • Нерегистрирани: Това са лица, които посещават интернет страницата на Диджитъл медиа без да извършват регистрация.

Използването на интернет страницата на Диджитъл медиа е възможно без индикация на лични данни.

Услуги, неизискващи регистрация:

Диджитъл медиа предоставя безвъзмездно за лично ползване на потребителя, без предварителна регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) до всички публикувани и публично достъпни в уебсайта ресурси, като:

а.Текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Диджитъл медиа и/или от негови партньори;

б.Текстови, графични, аудио и видео материали и др., предоставени за публикуване в уебсайта от потребители;

в.Коментари на потребители относно съдържанието на уебсайта, както и относно публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;

г.Услуги, свързани с търсене по зададени от потребителя под формата на ключови думи искания и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на уебсайта или в глобалната Интернет мрежа;

 • Регистрирани: Това са посетители, които се регистрират на интернет страницата на Диджитъл медиа, чрез въвеждане на лични данни.

Услуги, изискващи регистрация

Диджитъл медиа си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу регистрация. Услугите са:

 • Възможност за публикуване в уебсайта на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали;

Регистрираните лица са свободни да променят по всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация.

Настоящата Декларация за защита на личните данни се прилага за всички посетители, включително за такива, които използват Услугите на Дружеството без да са регистрирани, както и за такива, които са се регистрирали.

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни не се прилага за възмездните услуги (продажби на стоки) в секция „SHOP“, където има онлайн магазин за продажба на стоки, за който има отделна Декларация за поверителност на личните данни.

Защитата на личните Ви данни е приоритет за Диджитъл медиа и ние гарантираме защитата на личните Ви данни в максимална степен.

При обработването на лични данни Диджитъл медиа спазва РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – нататък Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), спазва съответните български закони – Закон за защита на личните данни и приложимата местна правна уредба за защита на личните данни и те се обработват в съответствие с тази Декларация на Диджитъл медиа.

Като администратор Диджитъл медиа е внедрило множество технически и организационни мерки, за да осигури най-пълната защита на личните Ви данни.

Кои лични данни и каква информация обработва администраторът Диджитъл медиа за субектите на данни използващи безвъзмездните услуги на уебсайта на Диджитъл медиа и защо те се събират и обработват, се обяснява в тази Декларация за поверителност на личните данни. Настоящата Декларация за поверителност има за цел да Ви информира и как да осъществявате достъп до информацията, и да я актуализирате. Освен това да бъдете информирани, чрез нея и за правата, които имате.

2. Принципи свързани с обработването на личните Ви данни

2.1. Диджитъл медиа обработва личните Ви данни, като спазва следните принципи:

 • а) Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Общият регламент за защига на данните посочва, че обработването е законосъобразно, когато е налице поне един от следните елементи при обработването:

 • субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели
 • е за изпълнение на договор, по който субектът е страна
 • за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора
 • е за изпълнение на задача в обществен интерес
 • е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните
 • е необходимо за легитимните интереси на администратора, освен ако тези на субекта не са с предимство, например когато субектът е дете
 • б) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и легитимни цели и не се обработват допълни­телно по начин, несъвместим с тези цели.
 • в) Личните данни, които се събират и обработват при извършването на продажби в онлайн магазина на „Диджитъл медиа“, са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
 • г) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.
 • д) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
 • е) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
 • ж) личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

2.2. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за защита на лични данни и се запознават с приложимото законодателство.

3. Определения

Нашата декларация за поверителност на личните данни трябва да бъде ясна и разбираема. За да се осигури това, ние бихме искали първо да Ви обясним терминологията, която е използвана в нея.

В тази декларация за защита на данните, ние използваме, следните термини:

 • а) лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 • б) субект на данни

Субект на данни означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-спе­циално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентифи­катор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; в) обработване

 • в) обработване на лични данни

Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • г) ограничаване на обработването

Ограничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване обработването им в бъдеще.

 • д) профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

 • е) администратор или администратор отговорен за обработването

 Администратор или администратор отговорен за обработването означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка

 • ж) обработващ лични данни

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

 • з) получател

Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от посочените публични органи трябва да отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

 • и) трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 • й) съгласие

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

4. Име и адрес на администратора

Администратор за целите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), другите закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и другите разпоредби, свързани със защитата на данните е:

„Диджитъл медиа“ ЕООД, с ЕИК 130842717

ж.к. Младост 1, бл. 39, вх. Г, ет. 1, ап 3

София, България

Телефон: +359878996216

Email: info@digital.bg

Уебсайт: www.digital.bg

5. Име и адрес на лице за контакт

Лице за контакт:

Милен Тончев

ж.к. Младост 1, бл. 39, вх. Г, ет. 1, ап 3

София, България

Телефон: +359878996216

Email: info@digital.bg

Уебсайт: www.digital.bg

Администраторът Диджитъл медиа обработва и носи отговорност за личните Ви данни.

Вие може по всяко време директно да се обърнете към нашето лице за контакт с всички въпроси и предложения, относно защитата на данните Ви.

Всяко заинтересовано лице може по всяко време директно да се обърне към нашето лице за контакт, с всички въпроси и предложения, относно защитата на данните.

6. Бисквитки

Интернет страницата на Диджитъл медиа използва „бисквитки“.

„Бисквитките“ или „Cookies” са текстови файлове, които когато посещавате интеренет страницата ни чрез интернет браузъра Ви се поставят в устройството Ви. Когато я посетите отново, Бисквитката дава възможност на нашата интернет страница да разпознае Вашето устройство. Така „Бисквитките“ ни позволяват да разпознаваме нашите потребители на уебсайта. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо всеки път да въвежда данни за достъп, когато уебсайтът е достъпен, защото бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя и това се поема от уебсайта.

Вие обаче можете по всяко време чрез съответната настройка на използвания от Вас интернет браузър да отказвате всички „бисквитки“ или да показва, когато се изпраща „бисквитка“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако Вие деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, някои функции или услуги на уебсайта може да не функционират правилно без „бисквитки“.

7. Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, Twitter, YouTube и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Диджитъл медиа не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

8. Какви данни се обработват от Диджитъл медиа ЕООД:

Данни, предоставени от Вас:

(1) Регистрационна информация – това е информацията, която предоставяте, за да създадете профил (акаунт): потребителско име, имейл, парола. Тези данните представляват информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

(2) Ваши коментари – информация, която се състои от коментари и съдържание в тях, които публикувате, и Вашите лични данни, съдържащи се в тези коментари и съдържание, което може да включва потребителско име, информация за датата на коментара Ви и друга лична информация, която сте решили да включите.

Когато публикувате коментари и съдържание, имайте предвид, че информацията в тях става публична, те са достъпни за всеки и могат да бъдат показвани в резултати от търсене на външни търсачки.

– Как използваме социални медии:

Използваме социалните медии за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

Интеграция с приставки на социални медии. Може да интегрираме приставки на социални медии в нашия уебсайт. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми“ на Facebook), споделяме част от информацията ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже Вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани.

Може да интегрираме още услуги и функции, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във вашия профил.

Данни, предоставени от Вас посредством използването на дадено устройство (Вашия компютър, таблет, телефон или друго устройство):

Дори и да не направите коментар, когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме информация автоматично, като част от нея може да са лични данни. Тази информация включва данни като (1) Вашия интернет протокол адрес (IP адрес), (2) датата и времето на достъп до Интернет сайта ни, (3) датата и часа на регистрацията в уебсайта ни (4) използваните видове и версии на браузъра, (5) информация за операционната система на устройството (6) настройките ви за език (7) интернет доставчика на системата за достъп (8) история на преглеждането (9) на интернет страницата, от която системата за достъп до него достига нашия уебсайт (т.наречените референти).

При използване на тези данни, Диджитъл медиа не прави заключения за Вас. Тази информация е необходима за (1) правилно представяне на съдържанието на нашия сайт (2) оптимизиране на съдържанието на нашия сайт, (3) осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на нашите системи за информационни технологии и уебсайт технологии и (4) за целите на защита на функционирането на сайта, например за защита срещу кибератаки и при необходимост да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Тези данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако има законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

Диджитъл медиа не събира финансова информация от доставчици на платежни услуги, нито чувствителни данни, свързани с Вас.

9. Диджитъл медиа обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:

 • За регистрация и управление на профила Ви, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашия уебсайт – при публикуване на коментари относно съдържанието му, включително относно конкретни публикувани текстови, графични, аудио, видео и други материали и за комуникация с Вас, по повод на публикувани коментари, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми.
 • За измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайта с цел подобряване на нашите продукти.
 • За маркетингови цели, включително персонализирани реклами, които са свързани с търговската дейност на Дружеството.
 • Да ви изпращаме маркетингови съобщения и информация от наше име или от името на трети страни.

Правното основание на което Диджитъл медиа обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие.

Във връзка с целите на обработване посочени по-горе, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което вие вече сте дали съгласието си вашите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството. Когато не е направен избор, кутийката е празна.

Администраторът осигурява технически условия, които да гарантират, че оттеглянето на съгласието е също толкова лесно, колкото и даването му. Искането за съгласие, както и възможността то да бъде оттеглено, се представят на ясен език, по начин, който ясно да го отличава от други въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма. 

Разпознаването и съхраняването на IP адреса:

 • позволява разкриване на идентичността на потребителя в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона;
 • е от съображения за сигурност, в случаите, когато субектът на данните нарушава правата на трети страни или пуска незаконно съдържание, чрез даден коментар.
 • е за предпазване от хакерски атаки;

Обработването му е следователно в изпълнение на закона или в собствен легитимен интерес на администратора на данни, за да може той да бъде оправдан в случай на извършено от субекта на данните нарушение.

10. Възможните последствия от липсата на предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е доброволно.

Винаги можете да изберете какви лични данни искате да ни предоставите (ако изобщо имате желание да ни предоставите Ваши лични данни).

Имате право да не ни предоставяте Ваши лични данни, без последици, освен, че няма да можете да ползвате услугата за публикуване на коментари.

11. Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели и на публични органи:

Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, напр. доставчици на услуги спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството и в този контекст, например и без ограничение, дружества, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти и адвокати; и

Компетентни органи с оглед спазване на приложимото законодателство. Например – съд, прокуратура, следствие, МВР и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

12. Период, за който ще се съхраняват личните Ви данни

Диджитъл медиа съхранява Вашите лични данни, докато съществува Вашият профил в сайта или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени.

След периода за съхранение личните данни се изтриват/унищожават – чрез заличаване от електронните средства, за което се съставя протокол от назначена със заповед на Управителя комисия), освен ако:

 • те са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила Ваша жалба, която следва да бъде разгледана от Диджитъл медиа;
 • Вие сте упражнил/а правото си да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

13. Вашите права

Вие имате следните права относно вашите лични данни:

 • а) Право на потвърждение

Вие имате право, да получите от администратора Диджитъл медиа потвърждение дали се обработват Ваши лични данни. Ако желаете да се възползва от това право на потвърждение, може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг наш служител.

 • б) Право на достъп

Вие имате право, да получите безплатно от администратора Диджитъл медиа информация за обработваните Ваши лични данни, по всяко време, както и копие от тази информация. Освен това имате право да получите достъп и обяснение относно обработваните Ваши лични данни, което включва следната информация:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни свързани с Вас;
 • получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване;
 • съществуването на правото да подаде жалба до надзорния орган;
 • когато личните Ви данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за Вас.
 • Когато личните Ви данни се предават на трета държава или на международна организация, Вие имате право да бъде информиран/а относно подходящите гаранции във връзка с предаването.

Ако Вие желаете да се възползвате от това право на достъп, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг служител на Диджитъл медиа.

Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която Диджитъл медиа Ви предоставя посредством Декларация за поверителност.

При Ваше искане, Диджитъл медиа може да Ви предостави копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.

Предоставянето на достъп до свързаните с Вас лични данни, не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на Диджитъл медиа .

Когато исканията Ви за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, Диджитъл медиа може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането Ви за достъп.

Диджитъл медиа  преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.

При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, Диджитъл медиа  аргументира отказа си и Ви информира за правото Ви да подадете жалба до КЗЛД.

 • в) Право на коригиране

Вие имате право, да поискате от администратора Диджитъл медиа  да коригира без ненужно забавяне неточните или непълни лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, Диджитъл медиа  уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например доставчици на услуги, публични органи), така че те да могат да отразяват измененията.

Ако Вие желаете да упражните това право на коригиране, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг служител на администратора.

 • г) Право на изтриване (Правото да бъдеш забравен)

Вие имате право, предоставено от европейския законодател, да поискате от администратора Диджитъл медиа изтриване на свързаните с Вас лични данни, без ненужно забавяне, а администраторът е задължен да изтрие без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е налице някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
 • възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • възразявате срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг;
 • личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на администратора Диджитъл медиа;
 • личните Ви данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Диджитъл медиа не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение на Диджитъл медиа;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статис­тически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероят­ност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако някое от горепосочените основания е приложимо и желаете изтриването на личните Ви данни съхранявани от Диджитъл медиа, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг служител на администратора.

д) Право на ограничаване на обработка

Вие имате право, да изискате от администратора Диджитъл медиа ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

– оспорвате точността на личните Ви данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете Вашите личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

– администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– възразили сте срещу обработването на основание легитимния интерес на Диджитъл медиа и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Ако някое от горепосочените условия е изпълнено и Вие желаете да поискате ограничаване на обработката на личните данни, съхранявани от Диджитъл медиа, Вие може по всяко време да се свържете с нашето лице за контакт или с друг служител на администратора.

Диджитъл медиа може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:

– за съхранение на данните

– с Ваше съгласие;

– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– за защита на правата на друго физическо лице; или

– поради важни основания от обществен интерес.

Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията по-горе, Диджитъл медиа го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

 • е) Право на преносимост на данните

Вие имате право, да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставил/а на Диджитъл медиа, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от Вас, когато това е технически осъществимо.

Вие може да упражните правото на преносимост в следните случаи:

– обработването е основано на Вашето съгласие;

– обработва

Add New Playlist